Algemene verhuurvoorwaarden

1. IDENTITEIT VERHUURDER

INDIGO INVEST BV, 

handelend onder de handelsnaam “De Rekolt”, 

met maatschappelijke zetel te Turkeyestraat 7,1755 Gooik, België, 

met kbo-/btw-nummer (BE)0889.087.053, 

bereikbaar via info@derekolt.be of (+32) 476/894.222. 

2. TOEPASSINGSGEBIED

Huidige algemene verhuurvoorwaarden (hierna : de Voorwaarden) zijn van toepassing op elke commerciële transactie tussen DE REKOLT (hierna: de Verhuurder), of haar aangestelden, en een natuurlijke – of rechtspersoon (hierna: de Huurder).

Niet alleen zijn deze Voorwaarden integraal van toepassing op iedere verhuurovereenkomst, ook zijn zij van toepassing op eventuele andere overeenkomsten die partijen zouden kunnen sluiten.

Deze Voorwaarden zijn essentieel voor de Verhuurder en primeren op alle andere algemene voorwaarden, ook op die van de Huurder. Andere of tegengestelde algemene voorwaarden worden aldus voor niet-geschreven gehouden. Een stilzwijgen kan in geen enkel geval als een aanvaarding van andere algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd.

Er kan van deze Voorwaarden enkel schriftelijk en na wederzijds akkoord tussen partijen worden afgeweken.

Het niet toepassen van een clausule, die in onderhavige Voorwaarden werd opgenomen, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de Verhuurder om onderhavige Voorwaarden te doen gelden.

Deze Voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden aan die eigen zijn aan elke contractuele verhouding.

De Verhuurder behoudt zich in elk geval het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. De Huurder kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden aan de

Verhuurder vragen, die deze onverwijld aan de Huurder overmaakt.

3. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De Huurder wordt geacht de Voorwaarden te kennen, begrijpen en aanvaarden vanaf het plaatsen van een reservatie, ongeacht of dat op papieren drager, telefonisch of elektronisch (bv. via de online reservatiemodule of via e-mail) gebeurt.

4. VERHUUROVEREENKOMST

4.1. De verhuurovereenkomst tussen partijen komt tot stand door het plaatsen van een reservatie door de Huurder én door de aanvaarding van de reservatie door de Verhuurder.

4.2. De verhuurovereenkomst kan evenwel enkel tot stand komen na creditering van de volledige prijs op rekening van de Verhuurder, tenzij partijen voorafgaand schriftelijk anders zouden zijn overeengekomen.

4.3. Indien de verhuurovereenkomst tot stand komt tussen de Verhuurder en twee of meer Huurders, dan zijn die Huurders jegens de Verhuurder hoofdelijk aansprakelijk en solidair gehouden voor de nakoming van hun verplichtingen onder deze verhuurovereenkomst.

4.4. De verhuurovereenkomst is er telkens één van bepaalde duur. De verhuurperiode wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen. Gedurende de verhuurperiode is de Huurder exclusief verantwoordelijk voor het gehuurde goed.

De Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door de Huurder geleden schade, van welke aard ook, ingevolge het niet tijdig aanvangen van de verhuurperiode. Mogelijke vertraging bij de aanvang van de verhuurperiode, ongeacht de reden, geeft de Huurder daarenboven geen recht op ontbinding van de verhuurovereenkomst lastens de Verhuurder. Het tijdig aanvangen van de verhuurperiode betreft een inspanningsverbintenis. Bij vertragingen zal er door partijen steeds naar een oplossing worden gezocht.

De verhuurovereenkomst kan niet stilzwijgend verlengd worden. Enkel bij voorafgaand schriftelijk akkoord van de Verhuurder kan er een bijkomende aansluitende verhuurperiode worden gereserveerd.

Indien het einde van de verhuurperiode niet door de Huurder wordt gerespecteerd, behoudt de Verhuurder zich het recht voor om per extra begonnen uur een supplementaire vergoeding in rekening te brengen. De Verhuurder behoudt zich in elk geval uitdrukkelijk het recht voor om haar werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.

5. WIJZINGING RESERVATIE

Elk verzoek tot wijziging van de reservatie zal elektronisch (via e-mail) aan de Verhuurder moeten worden gericht, waarna de Verhuurder de mogelijkheid tot wijziging van de reservatie zal nagaan, zonder hieromtrent evenwel garanties te kunnen bieden.

6. VERHUURVOORWAARDEN

6.1. De Huurder verklaart voorafgaand kennis te hebben genomen van het reglement van inwendige orde, de gebruiksaanwijzingen bij de materialen en de vigerende veiligheidsvoorschriften, deze te begrijpen, te aanvaarden en na te leven. Deze maken integraal deel uit van de verhuurovereenkomst tussen partijen. Inbreuken hierop gedurende de verhuurperiode vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Huurder.

6.2. De Huurder dient er rekening mee te houden dat de keuken en de sanitaire voorzieningen niet exclusief door de Huurder gebruikt worden en gebeurlijk gedeeld zullen worden met de huurders van andere ruimtes.

6.3. De Huurder geeft voorafgaand aan de verhuurperiode aan de Verhuurder door welke ruimtelijke opstelling deze laatste moet voorzien.

6.4. Het is de Huurder niet toegestaan om het gehuurde goed onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven, tenzij in geval van voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Verhuurder.

7. BEWARINGS- EN RESTITUTIEPLICHT

7.1. De Huurder heeft gedurende de hele verhuurperiode de plicht om het gehuurde goed als een zorgvuldig persoon en met respect te bewaren en gebruiken, en dit totdat de Verhuurder het gehuurde goed na controle opnieuw in ontvangst heeft genomen. De Huurder is dus verantwoordelijk voor het toezicht op en de bescherming van het gehuurde goed gedurende de volledige verhuurperiode.

7.2. De Huurder zal alle acties ondernemen om schade, diefstal en / of vandalisme te voorkomen. Ingeval van schade, diefstal en / of vandalisme aan het gehuurde goed tijdens de verhuurperiode, meldt de Huurder dit onverwijld aan de Verhuurder. Het is de Huurder ten strengste verboden om zelf herstellingen uit te voeren of te laten uitvoeren door derden, dan wel om vervangende onderdelen aan te brengen.

7.3. De Huurder verbindt zich tot de teruggave van het gehuurde goed aan het einde van de verhuurperiode, in dezelfde staat als bij aanvang van de verhuurperiode.

7.4. Ter garantie van deze verplichting stort de Huurder meteen bij reservatie van het gehuurde goed een huurwaarborg op de rekening van de Verhuurder.

Indien aan het einde van de verhuurperiode geen huurschade wordt vastgesteld, zal deze huurwaarborg volledig worden terugbetaald aan de Huurder.

Indien aan het einde van de verhuurperiode huurschade wordt vastgesteld, zal deze huurwaarborg worden aangewend om de kosten van herstelling van de huurschade te dekken. Bedragen de kosten van herstelling minder dan het bedrag van de huurwaarborg, dan zal er een saldo in het voordeel van de Huurder worden terugbetaald. Bedragen de kosten van herstelling meer dan het bedrag van de huurwaarborg, dan zal de Huurder nog een bijkomende vergoeding aan de Verhuurder verschuldigd zijn, ten belope van het verschil tussen de totaalprijs van de herstelling en het bedrag van de
huurwaarborg.

8. STAAT VAN HET GEHUURDE GOED

Het gehuurde goed wordt in perfecte staat en zonder enige gebreken aan de Huurder ter beschikking gesteld, behoudens in geval van afwijkende bepalingen op de tegensprekelijke plaatsbeschrijving bij intrede.

De Huurder heeft een controleplicht bij aanvang van de verhuurperiode. Opmerkingen van de Huurder aangaande eventuele gebreken aan het gehuurde goed moeten uiterlijk bij aanvang van de verhuurperiode aan de Verhuurder ter kennis worden gegeven. Alle latere opmerkingen zijn onontvankelijk en worden voor niet-bestaande gehouden.

9. PRIJS

9.1. De huurprijs is tijdens de overeengekomen verhuurperiode steeds inclusief: (1) het gebruik van de gehuurde ruimte, (2) het verbruik van water, elektriciteit,…, (3) het gebruik van beamer en projectiescherm (zaal 2 en zaal 3 enkel) en steeds exclusief opkuis- en ontsmettingskosten. In de huurprijs zit geen exclusief gebruik van de keuken of sanitaire voorzieningen begrepen.

De huurprijs is steeds exclusief supplementaire (schade)vergoedingen en btw, tenzij dit uitdrukkelijk anders zou zijn aangegeven.

Indien de Huurder extra faciliteiten wenst (bv. catering, touch screen/white board, facilitator bij de meeting, …) wordt dit apart en op voorhand vastgelegd.

9.2. De Huurder is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van de Verhuurder.

10. BETALING

10.1. De huurprijs dient te worden betaald ten laatste twee weken voor de inhuurname, en is betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verhuurder.
De betaling gebeurt via overschrijving op de bankrekening van de Verhuurder (zoals vermeld op de factuur) of via het online betaalsysteem van de Verhuurder.

10.2. De reservatie zal pas definitief zijn na de betaling van de volledige huurprijs en de huurwaarborg, behoudens andersluidende voorafgaande schriftelijke afspraken tussen partijen. De datum van creditering op rekening van de Verhuurder geldt steeds als datum van betaling. De Huurder kan geen aanspraak maken op de reservatie van een bepaalde verhuurperiode tot zolang de volledige huurprijs en de huurwaarborg niet werden betaald.

10.3. De facturen van de Verhuurder vervallen in elk geval door verloop van 10 (tien) kalenderdagen volgend op factuurdatum. Iedere andersluidende regeling moet voorafgaand en schriftelijk worden overeengekomen tussen partijen.

10.4. Alle door de Huurder gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van – respectievelijk – (eventueel verschuldigde) intresten, vergoedingen en kosten en vervolgens ter afdoening van de hoofdsom.

10.5. Iedere afwijking op deze regel is een loutere gunstmaatregel, die geen enkele nadelige erkentenis in hoofde van de Verhuurder kan uitmaken. Uit deze gunstmaatregel komt nooit een recht in hoofde van de Huurder tot stand.

11. LAATTIJDIGE OF NIET-BETALING

In geval van laattijdige of niet-betaling wordt de hoofdsom van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 12% per jaar vanaf de datum van opeisbaarheid en met een forfaitaire vergoeding van 10% van het onbetaalde bedrag, steeds met een minimum van 250 EUR. Tevens worden eventuele andere openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.

De Verhuurder behoudt zich het recht voor om haar werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen. Ten laste van de Huurder komen dan alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard ook, die de Verhuurder als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverbintenis van de Huurder heeft moeten maken.

Elke vertraging in betaling aan de Verhuurder, geeft haar daarenboven het recht om, zonder nadere motivering, haar prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan de ontvangst van de betaling of zelfs te beëindigen. Dit alles gebeurt op basis van een aangetekend schrijven aan de Huurder, waarbij de postdatum geldt als datum van opschorting of beëindiging. De Verhuurder neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op voor een eventueel nadeel dat de Huurder door de opschorting of de beëindiging van prestaties zou komen te ondervinden en de Huurder zal ter zake geen vordering hebben op de Verhuurder.

Deze clausule heeft ten aanzien van consumenten – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. 

12. FACTUUR EN FACTUURPROTEST

12.1. Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de reservatie uitdrukkelijk vermeld worden. Elke Huurder die een reservatie plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, is hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk voor de betaling van de onbetaald gebleven vervallen factuur, zelfs indien de Verhuurder zich met deze wijze van facturatie akkoord verklaard heeft.

12.2. De Huurder moet elk factuurprotest formuleren via de verzending van een aangetekend schrijven dat gericht is aan de Verhuurder, binnen de 10 (tien) kalenderdagen na factuurdatum, op straffe van onontvankelijkheid. De Huurder moet het protest uitgebreid schriftelijk motiveren. Gebrek aan protest binnen de hiervoor vermelde termijn zal onherroepelijk gekwalificeerd worden als een aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties en aanrekening ervan.

12.3. Een commerciële geste brengt geen enkele nadelige erkentenis in hoofde van de Verhuurder met zich mee.

12.4. Eerder onvoorwaardelijk betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken worden, noch geprotesteerd worden.

13. ANNULEREN VAN DE VERHUUROVEREENKOMST

13.1. Ingeval de Huurder de verhuurovereenkomst eenzijdig annuleert, moet hij dit onverwijld doen via de verzending van een aangetekend schrijven aan de Verhuurder (essentiële vormvereiste).

13.2. In geval van gehele of gedeeltelijke eenzijdige annulering van de verhuurovereenkomst door de Huurder, om welke reden ook, is de Huurder volgens onderstaande voorwaarden een schadevergoeding aan de Verhuurder verschuldigd:

  • Voor verhuurovereenkomsten die meer dan 2 weken voor aanvang van de verhuurperiode worden geannuleerd, is de Huurder geen schadevergoeding verschuldigd. De Huurder kan in zulk geval om een terugbetaling van de huurprijs verzoeken of kan een andere equivalente verhuurperiode reserveren.
  • Voor verhuurovereenkomsten die minder dan 2 weken, doch meer dan 48 uren voor aanvang van de verhuurperiode worden geannuleerd, is de Huurder een schadevergoeding van 50% van de huurprijs, btw exclusief, verschuldigd, met een minimum van 150,00 EUR. De huurder kan in zulk geval om een terugbetaling van het saldo van de huurprijs verzoeken.
  • Voor verhuurovereenkomsten die 48 uren of minder voor aanvang van de verhuurperiode worden geannuleerd, is de Huurder een schadevergoeding van 100% van de huurprijs, btw exclusief, verschuldigd, met een minimum van 300,00 euro. De Huurder kan in zulk geval om geen terugbetaling van de huurprijs verzoeken.

De Verhuurder behoudt zich evenwel te allen tijde en in alle gevallen uitdrukkelijk het recht voor om haar werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.

13.3. Deze clausule heeft ten aanzien van consumenten – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking.

14. BEEINDIGING VAN DE VERHUUROVEREENKOMST

Partijen kunnen de verhuurovereenkomst te allen tijde beëindigen in onderling overleg.

De Verhuurder kan de verhuurovereenkomst kosteloos eenzijdig beëindigen, zonder voorafgaande aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst, ingeval:

  1. van laattijdige of niet-betaling door de Huurder;
  2. van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische of financiële toestand van de Huurder;
  3. de Huurder in gebreke blijft een beding uit de verhuurovereenkomst te eerbiedigen of verbintenissen na te komen;
  4. van elke willekeurige omstandigheid die de uitvoering van de verbintenissen zodanig zou verzwaren dat er onverwacht onevenwicht zou ontstaan tussen de wederzijdse prestaties.

De Verhuurder stuurt in deze gevallen een aangetekende brief, waarin zij de verhuurovereenkomst definitief beëindigt. De postdatum van deze brief geldt dan als datum van beëindiging.

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1. De Verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor de directe gevolgen van onopzettelijke gebeurtenissen of overmacht die de uitvoering van de verhuurovereenkomst verhinderen of verstoren.

De Verhuurder is jegens de Huurder slechts aansprakelijk voor de door de Huurder geleden directe schade als gevolg van de door de Verhuurder geleverde prestaties, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet, fraude of bedrog van de Verhuurder.

Enkel ten aanzien van consumenten is de Verhuurder eveneens aansprakelijk voor directe schade als gevolg van de door de Verhuurder geleverde prestaties, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door grove fout of nalatigheid van de Verhuurder.

De Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte gevolg- en vermogensschade en / of indirect verlies.

15.2. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken of defecten die te wijten zijn aan het abnormaal, slecht of verkeerd gebruik van de in het gehuurde goed aanwezige materialen door de Huurder, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

15.3. De Huurder is gedurende de volledige huurperiode aansprakelijk voor huurschade aan het gehuurde goed en voor beschadiging, verlies, vernietiging, diefstal en / of iedere kwaliteitsvermindering van de hem toevertrouwde materialen (ongeacht de oorzaak, zelfs door toeval of overmacht).

15.4. De Verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen.

15.5. De Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor breuk, defect of beschadiging aan goederen en / of materialen van de Huurder. De kost van gebeurlijke schade aan deze goederen en / of materialen valt ten laste van de Huurder.

15.6. Iedere aansprakelijkheid van de Verhuurder is in elk geval beperkt tot het maximumbedrag per schadegeval dat in zulk geval onder de door de Verhuurder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, voornoemde verzekering geen aanspraak geeft op een uitkering of er geen uitkering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van de Verhuurder – in het geval dat een klacht gegrond zou zijn – in elk geval beperkt tot de door de Huurder werkelijk geleden en bewezen schade die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten verhuurovereenkomst.
Een eventuele schadevergoeding zal in geen geval de waarde van de verhuurovereenkomst overschrijden.

15.7. De Verhuurder is nooit aansprakelijk voor (in)directe schade aan derden. De Huurder vrijwaart de Verhuurder tegen aanspraken van derden ter zake van schade die voortvloeit uit de verhuurovereenkomst, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

16. OVERMACHT

Ingeval de Verhuurder de overeenkomst definitief niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet-limitatief) overheidsmaatregelen, staking, hacking, brand, ziekte, epidemie of om het even welk evenement waarover de Verhuurder geen controle heeft, geeft dit de Verhuurder het recht om de overeenkomst met de Huurder geheel of ten dele te ontbinden, door een eenvoudige mededeling aan de Huurder, zonder gerechtelijke tussenkomst.

Indien de situatie van overmacht tijdelijk is, worden de verplichtingen van de Verhuurder tijdelijk opgeschort. Mocht de situatie van overmacht meer dan 60 (zestig) opeenvolgende werkdagen aanhouden, dan is de Verhuurder gerechtigd om de overeenkomst met de Huurder geheel of ten dele te ontbinden, door een eenvoudige mededeling aan de Huurder, zonder gerechtelijke tussenkomst.

De Huurder heeft in geen van beide gevallen recht op een schadevergoeding lastens de Verhuurder.

Bij een gedeeltelijke uitvoering van de verhuurovereenkomst door de Verhuurder kan de huurprijs pro rata aan de Huurder worden aangerekend.

17. PRIVACY

De Verhuurder verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de Huurder exclusief aan te wenden in het kader van de tussen hen gesloten verhuurovereenkomst.

De Verhuurder behandelt de persoonsgegevens van de Huurder met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens in geval van schriftelijke toestemming van de Huurder.

Conform de Privacywet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 heeft de Huurder op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

18. REFERENTIE

De Huurder verklaart er zich mee akkoord dat de Verhuurder (het resultaat van) de tussen partijen gesloten verhuurovereenkomst, in de meest ruime zin, mag opnemen in zijn referentieportfolio, alsook voor publicitaire doeleinden mag delen op online kanalen (bv. website, Facebook-, LinkedIn- of Instagrampagina,…).

19. NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van een deel van onderhavige Voorwaarden brengt op generlei wijze de nietigheid van het geheel van onderhavige Voorwaarden met zich mee.

Partijen verbinden zich ertoe om een nietige bepaling desgevallend te vervangen door een geldige bepaling, die zo nauw mogeli jk bij de bedoeling der partijen aansluit.

20. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is toepasselijk op alle overeenkomsten tussen partijen.

Bij geschillen in het kader van een overeenkomst tussen partijen zijn uitsluitend de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om daarvan kennis te nemen.

In het geval van materiële bevoegdheid van de vrederechter, is deze van het kanton Lennik exclusief territoriaal bevoegd.